blog

Afspraken hoor je na te komen

Ruud heeft al jarenlang een rekening courant schuld aan zijn B.V. Aan het eind van het jaar 2015 bedraagt de schuld bijna 1,3 miljoen euro.

Ook zijn B.V. en de daarmee gelieerde vennootschappen verkeren in zwaar weer. Eind 2015 sluit Ruud met de ontvanger een overeenkomst waarbij de ontvanger tegen een betaling van € 350.000 finale kwijting verleent voor de openstaande belastingaanslagen van deze vennootschappen.
 

Erfenis

Tot 2015 had Ruud recht op een aandeel in de nalatenschap van zijn vader. Begin 2016 heeft Ruud zijn deel ad € 353.000 ontvangen en gebruikt hij dit om de schuld van de groep vennootschappen volgens afspraak aan de ontvanger te voldoen.
 

In het voorjaar van 2017 behandelt de inspecteur de aangifte inkomstenbelasting 2013 en wil hij de hoge rekening courant schuld aankaarten. Hij nodigt Ruud uit voor een bespreking over dit probleem.
 

Wat doen we met de rekening courant schuld?

In maart 2017 beginnen de onderhandelingen over hoe met deze schuld om te gaan.

Ruud komt met een mooi verhaal en weet daarmee nog wat uitstel van executie te krijgen. Of een mooi verhaal, het is meer een vaag verhaal! Hij is namelijk (al jaren) bezig met een paar projecten in Oman en Indonesië. Het gaat om het ontwikkelen van kleine units die als energiecentrale kunnen fungeren. Deze projecten lopen echter al langere tijd en het is de vraag wat het realiteitsgehalte hiervan is. Of anders gezegd: is er wel geld te verwachten?
 

De inspecteur stelt dat wanneer Ruud tegenover zijn schuld aan de B.V. geen vermogen in privé heeft, er een uitdeling gesteld dient te worden. Deze zal belast worden tegen een tarief van toen 25% wat een belastingschuld oplevert van € 325.000. Die kan ook niet betaald worden.
 

Een vaststellingsovereenkomst

De inspecteur wil een overeenkomst sluiten waarin staat dat het jaar 2017, het jaar waarin de buitenlandse projecten wellicht resultaten opleveren, zal worden afgewacht. Leveren deze projecten niets op zal er een uitdeling worden gesteld. Dit zal in een VSO (vaststellingsovereenkomst) vastgelegd worden waarin onder andere staat dat er niet gesteld gaat worden dat de uitdeling al in een eerder jaar heeft plaatsgevonden. Dan zou de inspecteur zijn kans om de rekening courant schuld als uitdeling aan te merken namelijk verspeeld hebben.
 

Na uitvoerig overleg met de adviseurs van Ruud komt er een overeenkomst tot stand waarin het volgende staat vermeld:

-          De inspecteur zal 2017 afwachten voor de eventuele inkomsten uit de lopende projecten;

-          De resultaten uit deze projecten moeten gebruikt worden voor de aflossing van de schuld van Ruud aan zijn B.V.;

-          Tot en met 2015 bood Ruud voldoende verhaal voor zijn schulden aan de B.V.;

-          Door het genieten van zijn aandeel in de nalatenschap van zijn vader in 2016 en het hiermee betalen van schulden bood Ruud vanaf begin 2016 geen verhaal meer;

-          Voor zover de rekening courant schuld niet daadwerkelijk wordt afgelost zal voor dit bedrag in de aangifte 2016 een dividenduitkering in box 2 worden bijgeteld. Voor het bij te tellen bedrag zal de inspecteur uitgaan van het saldo van de schuld per 31 december 2017;

-          Op uiterlijk 31 januari 2018 verstrekt Ruud aan de inspecteur het saldo van zijn schuld.

-          Ruud zal afzien van het instellen van bezwaar en beroep tegen de definitieve aanslag voor zover het inkomen in box 2 betreft.

In juli 2017 wordt de vaststellingsovereenkomst door Ruud en inspecteur ondertekend.
 

Ondertekenen zonder enig voorbehoud

In de overeenkomst is ook een passage opgenomen over de afwezigheid van wilsgebreken/onrechtmatigheid en afzien van schadeclaims. Deze luidt als volgt:
 

Partijen erkennen en bevestigen door ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst dat deze overeenkomst op geen enkele wijze door dwang, dwaling, bedrog of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen.
 

Partij A (Ruud) verklaart dat hij alle relevante informatie, zoals omtrent inkomsten en vermogen stellig en volledig en naar waarheid heeft verstrekt. Indien blijkt dat partij A onjuiste informatie heeft verstrekt heeft partij B (de inspecteur) het recht de overeenkomst te ontbinden.
 

Partij A verklaart dat hem een termijn van één week is geboden voor beraad over deze overeenkomst.

Je zou zeggen: Dit verhaal is goed dichtgetimmerd en Ruud weet waar hij aan toe is.
 

Is de vaststellingsovereenkomst ongeldig?

Dat was misschien zo maar hij probeert toch onder de met de belastingdienst gemaakte afspraken uit te komen.

Nadat hij zijn aangifte over 2016 heeft ingediend vraagt de inspecteur in maart 2018 om hem het saldo van de rekening courant schuld per 31 december 2017 op te geven. Het saldo was zo’n € 875.000. Op 30 april 2018 stuurt de inspecteur bericht dat hij zal afwijken van de aangifte en acht ton bij zijn inkomen in box 2 zal tellen. In de overeenkomst is een overschrijding van het saldo met € 75.000 toegestaan.
 

Ruud is een slecht verliezer en stelt dat hij niet gebonden is aan de vaststellingsovereenkomst.
 

·         Want hij zou hebben gedwaald.

·         Hij zou zich vanwege een dreigend faillissement gedwongen hebben gevoeld om de VSO te ondertekenen.

·         Er was sprake van bedrog omdat de inspecteur onder valse voorwendselen bij Ruud de schijn zou hebben gewekt dat hij grote fiscale problemen had.

De inspecteur betwist deze aantijgingen uiteraard.
 

De aanslag met de bijtelling van 8 ton blijft in stand

De rechtbank Zeeland-West-Brabant en in hoger beroep het gerechtshof Den Bosch vegen de argumenten van Ruud rücksichlos van tafel en komen tot de conclusie dat er wel degelijk een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen en dat de bijtelling in box 2 in overeenstemming de gemaakte afspraken is vastgesteld.
 

Slap verhaal

Uit de uitspraak blijkt niet of er nog een adviseur bij de procedures was betrokken. Waarschijnlijk niet en heeft Ruud zelf een slap verhaal verzonnen. Geen enkele zichzelf respecterende adviseur wil hier zijn medewerking aan verlenen.
31 July 2020, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: