blog

Terugbetalen van besmet agio belastbaar in box 2

Hans en zijn vrouw Jannie exploiteren in firmaverband een winkel in bruin- en witgoed. De zaken gaan zo goed dat zij per 1 januari 2003 de vof fiscaal geruisloos inbrengen in een B.V. De vennootschap geeft voor € 18.000 aandelen uit waarop ook voor € 662.000 agio wordt gestort.

Hans krijgt 60% van de aandelen en Jannie 40%. Hans heeft dus 108 aandelen en Jannie 72.
 

Fiscale verkrijgingsprijs van de aandelen
De fiscale verkrijgingsprijs van het aandelenpakket van Hans bedraagt € 38.832 en voor Jannie € 25.888. In totaal € 64.720. De fiscale waarde van de ingebrachte onderneming bedroeg namelijk € 64.720. De fiscale verkrijgingsprijs van de aandelen wordt bij een geruisloze inbreng door de inspecteur vastgesteld. Dan kan daar- vaak jaren later -  geen discussie over ontstaan.

Bij een geruisloze inbreng van een onderneming schuift het bedrijf zonder belastingheffing over de stille reserves de B.V. in. De B.V. treedt in de plaats van de ondernemer en neemt de fiscale claims over stille reserves over.

Op de aandelen in de B.V. rust ook een fiscale claim. Over het verschil tussen de fiscale verkrijgingsprijs van de aandelen en de opbrengst bij verkoop of liquidatie moet in box 2 (de box voor aanmerkelijk belang aandelen) inkomstenbelasting betaald worden. In 2020 bedraagt het tarief 26,25% en in 2021 26,9%.

De zaak van Hans en Jannie blijft goed draaien en in 2015 willen ze geld uit de B.V. halen om in privé een pand te kopen.


Terugbetaling op aandelen
Ze gaan naar de notaris en laten het agio omzetten in aandelenkapitaal. Daardoor wordt het gestorte aandelenkapitaal € 680.000. Er is dan op elk van de 18 aandelen € 37.777,78 gestort. De volgende stap is een statutenwijziging waarbij de waarde van de aandelen wordt afgestempeld naar € 1 per aandeel. De B.V. betaalt dan € 679.982 terug op de aandelen.

De fiscale verkrijgingsprijs bedroeg voor Hans en Jannie samen € 64.720. Er moest dus over een bedrag van (€ 679.982 min € 64.720 is € 615.262) 25% (tarief 2015) inkomstenbelasting betaald worden. Dat gaat dus om een bedrag van € 153.815.

Ook over het deel dat betrekking had op het agio dat in aandelen was omgezet moet a.b. heffing betaald worden. Bij ‘zuiver’ agio, dat wil zeggen agio waar geen fiscale claim op rust, kan agio na omzetting in aandelenkapitaal wél belastingvrij worden terugbetaald.


Aanmerkelijk belang winst niet opgegeven

Hans en Jannie, dan wel hun belastingadviseur, verzuimden echter deze aanmerkelijk belang winst in hun aangifte inkomstenbelasting op te geven.

In eerste instantie ‘was er niets aan de hand’. De belastingdienst legde op 31 december 2016 de primitieve aanslag op. De aangiften werden daarbij zonder slag of stoot gevolgd.

Op 30 januari 2017 wordt de aangifte vennootschapsbelasting over 2015 ingediend. De aanslag vennootschapsbelasting 2015 wordt met dagtekening 24 maart 2018 opgelegd.

Op 20 maart 2018 stuurt de inspecteur het voornemen tot het opleggen van een navorderingsaanslag inkomstenbelasting over 2015. Uiteindelijk worden de navorderingsaanslagen op 17 november 2018 opgelegd.


Geen nieuw feit?

De adviseur probeert deze aanslagen van tafel te vegen door een beroep te doen op het ontbreken van een nieuw feit. Dat heeft een inspecteur nodig wil hij een navorderingsaanslag kunnen opleggen.

De adviseur stelde dat de inspecteur in de aangifte vennootschapsbelasting over 2015 had kunnen zien dat er een terugbetaling van aandelenkapitaal had plaatsgevonden. Maar deze aangifte was pas ingediend nadat de aanslagen inkomstenbelasting al waren opgelegd.

Verder had de inspecteur volgens de adviseur in de notariële akte kunnen zien dat het agio in aandelenkapitaal was omgezet en er een afstempeling van de aandelen had plaatsgevonden. Maar de inspecteur veegde ook dit argument van tafel omdat hij de notariële akte niet had ontvangen en dit ook niet gebruikelijk is.

Ook het idee dat uit de aangiften inkomstenbelasting bleek dat er (wellicht) een voordeel uit aanmerkelijk belang was genoten, hield geen stand.

Er was geen aanleiding om aan de juistheid van de aangiften te twijfelen en een nader onderzoek in te stellen.

Daarbij speelde een belangrijke rol dat de aangiften door een professioneel gemachtigde waren ingediend.

Het beroep tegen de navorderingsaanslagen, die in totaal € 153.815 plus € 15.146 aan belastingrente bedroegen, werd dus afgewezen.


Voorkom dit soort fouten!

Als ik deze casus bekijk krijg ik de indruk dat Hans en Jannie er twaalf jaar na dato, en evenmin hun adviseur, bij het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2015 aan dachten dat de operatie met de aandelen in het jaar 2015 belangrijke fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting had of zou kunnen hebben.

Het bericht van de belastingdienst dat de verschuldigde belasting alsnog geheven werd kwam aan als een donderslag bij heldere hemel.

De adviseur had van deze heffing moeten weten maar misschien was hij niet betrokken bij de gebeurtenissen in het jaar 2003.

Hij probeerde nog iets te redden door bij het bestrijden van de navordering alles uit de kast te halen.

Maar dat mocht hem niet baten. Als een aangifte een verzorgde indruk maakt en door een professionele adviseur is ingediend, mag de inspecteur (meestal) op de juistheid vertrouwen en is het niet snel nodig dat hij bepaalde posten nader onderzoekt.


Aandelenfusie

Het kan gemakkelijk gebeuren dat door wisseling(en) van adviseur(s) het zicht op fiscaal belangrijke informatie verdwijnt. Dat het fiscale dossier niet meer compleet is. Check daarom regelmatig of uw dossier of dat van uw klant nog op orde is. En zoek uit waar eventuele agiostortingen vandaan komen. Vaak is er nog wel iets te vinden in de oprichtingsakte. Maar een agiostorting kan ook onderhands plaatsvinden met alleen notulen van een AVVA.

Bij een aandelenfusie, waarbij aandelen in een B.V. geruisloos in een andere B.V. worden ingebracht, kan er ook een fiscale claim worden doorgeschoven. De aandelen in de nieuwe vennootschap (of reeds bestaande houdstermaatschappij), die de aandelen van de andere vennootschap overneemt, krijgen dan de fiscale verkrijgingsprijs van de ingebrachte aandelen.

Als de houdstermaatschappij later haar aandelenkapitaal vermindert, kan er sprake zijn van een belastbaar voordeel voor de aanmerkelijk belangheffing.
21 July 2020, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: