blog

Piloot verspeelt belastingaftrek door verzuim indienen aangiftebiljet!

Hans volgt in de jaren 2011 en 2012 de basisopleiding tot verkeersvlieger bij de KLM. Via een lening bij de ABN-AMRO Bank betaalt hij in die jaren € 117.500 voor deze training.

Tijdens zijn studie ontvangt Hans nog geen salaris. Hij verkeert in de veronderstelling dat het dan geen zin heeft om een aangifte inkomstenbelasting in te dienen.

In 2017 krijgt Hans zijn eerste baan bij de KLM.

In december 2018 dient hij een aangifte inkomstenbelasting in voor het jaar 2013. Hij voert, na aftrek van de drempel van € 250, een bedrag van € 127.720 op als scholingsuitgaven (studiekosten).

Deze post bestaat uit de in 2011 en 2012 betaalde kosten ad € 117.500 voor de basisopleiding, € 9.120 voor het KLM Circuit Flying Program en € 1.350 voor het KLM Recurrent Flying Program.

De inspecteur corrigeert de aangifte inkomstenbelasting 2013 met € 107.280 minder aftrekbare scholingsuitgaven.

De artikel 6.2a beschikking

Hij accepteert alleen de in 2013 betaalde kosten ad € 10.220 waarvan € 3.433 als persoonsgebonden aftrek aftrekbaar is in het jaar zelf. Voor het restant geeft hij een zogenaamde beschikking artikel 6.2a Wet IB 2001 af. Voor dit deel is er in 2013 onvoldoende inkomen aanwezig.

Dankzij zo’n beschikking kunnen uitgaven die als persoonsgebonden aftrek aangemerkt worden, in latere jaren, als het inkomen wel toereikend is om de kosten geheel of gedeeltelijk te kunnen aftrekken, alsnog op het inkomen in mindering gebracht worden.

Daardoor gaan deze kosten in fiscaal opzicht niet verloren. Het overgebleven bedrag wordt als het ware gestald tot een later tijdstip als er voldoende inkomen is.

Deze regeling geldt ook voor giften, alimentatie, zorgkosten en weekenduitgaven voor gehandicapten.

Zoals de naam persoonsgebonden aftrek al zegt: Het gaat hier om kosten die door de betreffende persoon zijn gemaakt. Het is niet mogelijk om deze aftrekpost geheel of gedeeltelijk naar de partner over te hevelen.

Maar het feit dat de inspecteur voor het doorschuiven van het overschot aan kosten een beschikking moet afgeven zegt al dat dit in formeel opzicht nogal krap steekt.

Het belang van een doorschuifbeschikking

Als er geen aangifte wordt ingediend of de scholingskosten niet in een aangifte worden opgevoerd, kan de inspecteur deze kosten niet toetsen en er geen ‘doorschuifbeschikking’ voor afgeven.

En dit was er bij Hans aan de hand. Hij had voor de jaren 2011 en 2012 geen aangiftebiljet ingediend waardoor zijn studiekosten niet in beeld kwamen bij de Belastingdienst. Het gevolg was: geen aanslagbiljet en geen beschikking waarbij de nog te verrekenen studiekosten werden vastgesteld.

Hans maakt bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2013 omdat de inspecteur de door hem opgevoerde studiekosten niet accepteert. Daarnaast verzoekt hij de inspecteur om voor de jaren 2011 en 2012 alsnog een artikel 6.2a-beschikking af te geven.

Maar de inspecteur kan dit verzoek niet honoreren. Ook niet ambtshalve omdat de daarvoor geldende vijfjaarstermijn is verstreken. Tot en met het jaar 2016 had voor het jaar 2011 nog een beschikking afgegeven kunnen worden. En voor het jaar 2012 verliep de termijn op 31 december 2017.

Maar Hans kaart deze kwestie pas in 2019 aan.
Het bezwaar van Hans wordt dus niet-ontvankelijk verklaard.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat hierin mee. De motivering is kort en bondig: Een artikel 6.2a beschikking kan alleen worden vastgesteld als de persoonsgebonden aftrek niet in aanmerking is genomen in het kalenderjaar waarop het betrekking heeft. En daarvoor is het nodig dat er een aangifte over dat jaar is ingediend.

Aftrekbaar in het jaar van betaling

Uit de uitspraak blijkt dat Hans alles uit de kast haalt om deze aftrekpost te redden. Maar zijn argumenten helpen niets.

Hij probeert onder andere om de kosten aan een ander kalenderjaar toe te rekenen. Maar dit soort kosten zijn alleen aftrekbaar in het jaar waarin ze betaald worden. Hans pogingen lijden dan ook schipbreuk.

Een eenvoudig formuliertje levert veel geld op!

Het is jammer dat hij in eerste instantie niet op de hoogte was van de fiscale spelregels voor zijn situatie. Het indienen van een simpele aangifte inkomstenbelasting met alleen de kosten van zijn opleiding voor verkeersvlieger, had hem een teruggave inkomstenbelasting van vele tienduizenden euro’s opgeleverd.

Gelukkig heeft hij meer verstand van vliegen!
 
 


25 June 2021, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: