blog

Schenken op papier loopt vaak niet goed af!

Besparing van erfbelasting
Veel ouders willen voorkomen dat hun kinderen te veel erfbelasting over hun erfenis betalen. Ze gaan dan tijdens hun leven alvast op papier schenken.
 
Als de schenking in het jaar 2018 beneden een bedrag van € 128.611blijft, kan dat veel gunstiger uitpakken dan wanneer de kinderen bij het overlijden van hun ouder(s) een veel groter bedrag ineens erven.
Tot een bedrag van € 123.248 bedraagt de schenk- en erfbelasting 10%. Verder geldt er voor schenkingen aan kinderen een vrijstelling van € 5.363. Bij een schenking van € 128.611 is er dus over een bedrag van € 123.248 10% erfbelasting verschuldigd. Meestal nemen de ouders de schenkbelasting voor hun rekening. De schenkbelasting bedraagt dan € 13.694. 

Bij overlijden is de vrijstelling wel veel hoger, namelijk € 20.371, maar alles wat het belastbare erfdeel meer is dan € 123.248 wordt met 20% belast.
 
Door al tijdens het leven substantiële bedragen te schenken wordt een deel van het vermogen tegen een lager tarief belast dan wanneer de hele bubs bij het overlijden wordt belast. Dit speelt uiteraard vooral bij de wat grotere vermogens.
 
Schenken op papier
Dit gaat als volgt: Stel de ouders schenken € 50.000 aan ieder van hun twee kinderen. Maar omdat zij geen € 100.000 op de bank hebben staan, lenen hun kinderen de schenking meteen weer terug. Deze lening is pas opeisbaar bij het overlijden van de ouders. Over de lening is een rente verschuldigd van 6% per jaar. Dit is vastgelegd in de belastingwetgeving. Bovendien moet de rente elk jaar daadwerkelijk aan de kinderen betaald worden. In dit voorbeeld ontvangen de kinderen dus ieder € 3.000 per jaar aan rente.
 
Ze nemen de vordering natuurlijk op in box 3 en de ouders voeren de schuld op in box 3. Per saldo kost dit geen extra inkomstenbelasting.
 
De rente
De rentebetaling werkt ook weer mee met het verlagen van het te zijner tijd te erven vermogen. Maar als er weinig inkomsten zijn (pensioen en dergelijke) kan deze rente een zware aanslag plegen op de liquiditeit van de ouders. Het is goed om hier van te voren al rekening mee te houden.
 
De nalatenschap van de ouders wordt verlaagd met het totaal van de in de loop der jaren schuldig gebleven schenkingen. Stel dat de ouders in dit voorbeeld drie jaar een schenking aan hun twee kinderen doen van € 100.000, dan wordt het vermogen bij hun overlijden verlaagd met een schuld van € 300.000. Over dit bedrag betalen de kinderen geen erfbelasting. Deze schuld wordt  uit de positieve vermogensbestanddelen afgelost.
 
Notariële akte
De schenking op papier dient in een notariële akte vastgelegd te worden. Anders wordt er bij het overlijden geen rekening mee gehouden.
 
In de praktijk is al deze moeite vaak voor niets geweest omdat de actie beperkt blijft tot een bezoek aan de notaris. Dan wordt de schenking bijvoorbeeld niet eens verwerkt in de aangiften inkomstenbelasting van de ouders en hun kinderen.
 
 
Als de rente niet wordt betaald
Of de rente wordt niet consequent betaald. Dit is fataal want dan merkt de fiscus de schuldig gebleven schenking(en) aan als een zogenaamde  fictieve verkrijging. Het bedrag van de schenkingen wordt dan bij het belastbare erfdeel geteld.
De schenkingen tijdens leven hebben dan geen enkel effect. Sterker nog: Er is dan per saldo méér erf- en schenkbelasting verschuldigd omdat de schenkingen - mits hoog genoeg – ook al belast werden met schenkbelasting.
 
Actie!
Als u al lezende weg een onbehaaglijk gevoel hebt gekregen omdat u (of uw ouders) nalatig bent (zijn) geweest in de rentebetaling, kan ik u gelukkig geruststellen. Maar dan moet u wel meteen in actie komen!
 
De Staatssecretaris van financiën heeft in een Besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M het volgende gezegd:
 
De rente moet op tijd betaald zijn
Als op het moment van overlijden niet alle verschuldigd geworden rente daadwerkelijk is betaald, is art. 10 van de Successiewet van toepassing. De vordering wordt dan als een fictieve verkrijging aangemerkt.
 
Lopende termijn
De nog niet verschuldigde rente over de op het moment van overlijden nog lopende rentetermijn mag na het overlijden worden betaald of verrekend. Dit geldt echter alleen als de rentetermijn maximaal een jaar is.
 
Inhaalbetalingen met samengestelde interest
Alle al verstreken rentetermijnen moeten op het moment van overlijden betaald zijn. Bij een te late betaling vóór het overlijden wordt de fictiebepaling voorkomen als op het moment van overlijden de rente zelf is betaald én over de te laat betaalde rente een samengestelde rente wordt betaald. Deze rentevergoeding is dan verschuldigd over de periode vanaf de verschuldigdheid van de rente tot de daadwerkelijke betaling van de rente.
De samengestelde rente vergoeding is gelijk aan de rente die destijds bij de schuldigerkenning is overeengekomen. Als deze rente hoger is dan 6%, kan worden volstaan met een samengestelde rente van 6%.
 
Als de rente of de samengestelde rentevergoeding tijdens het leven van de schuldenaar (ouder) niet daadwerkelijk of niet geheel is betaald, wordt het schuldig gebleven bedrag bij de erfenis geteld.
 
Schenken bij leven kan dus aantrekkelijk zijn maar laat u zich goed voorlichten over alle voor- en nadelen en gevolgen van zo’n actie!
 
 
 
 
 


26 November 2017, Gepost door Peter Meijne


Dit kan ik voor u doen!

Meijne belastingadviseurs beschikt over een brede ervaring. Heeft u een lastige kwestie op gebied van belastingen? Peter Meijne is zeer gespecialiseerd en is u graag van dienst op onderstaande gebieden: